fbpx

algemene voorwaarden2021-06-03T11:42:01+02:00

Algemene voorwaarden Speijers Sports 2021

Artikel  1. Definities
Speijers Sports(KvK Centraal Gelderland 09175902) gevestigd aan Aalsterveld 70A, 6641 SE te Beuningen is een eenmanszaak die tot doel heeft het exploiteren van een sportschool. Daarbij inbegrepen alle activiteiten die onder Speijers Sports worden aangeboden zoals; het uitoefenen of doen uitoefenen van personal training, het adviseren op het gebied van voeding en voedingssupplementen, het verzorgen van rebel fit trainingen en vechtsporten, sportmassage en dansactiviteiten voor zowel dames als heren van alle leeftijden.Speijers Sports is aangesloten bij de brancheorganisatie Fitvak.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Wederpartij: de contractspartij van Speijers Sports. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel  2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere opdracht aan Speijers Sports, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde opdracht en zijn eveneens van toepassing in gevallen waarvan voor de uitvoering door Speijers Sports derden dienen te worden betrokken.
 • De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden tezamen met de overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen Speijers Sports en het lid / de opdrachtgever.
 • Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3. Overeenkomst

 • Een Overeenkomst komt eerst tot stand, nadat de opdracht schriftelijk door Speijers Sports is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan Speijers Sports slechts worden vertegenwoordigd door de eigenaar of de door hem aangewezen medewerkers.
 • Speijers Sports is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Artikel 4. Offertes en aanbiedingen

 • Alle offertes en aanbiedingen van Speijers Sports zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 • Speijers Sports kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien het Lid redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Speijers Sports niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel  5. Lidmaatschap

 • Lid worden van Speijers Sports kan op de volgende manieren:
 1. Het papieren inschrijfformulier, tevens Overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij Speijers Sports in te leveren; of
 2. De- in geval van Bedrijfsfitness- met de werkgever overeengekomen wijze. c. Jeugdige leden tot 18 jaar kunnen zich uitsluitend inschrijven met goedkeuring en ondertekening van het inschrijfformulier door de ouder/wettelijk vertegenwoordiger.
  • Elk lidmaatschap van Speijers Sports is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
  • Bij inschrijving heeft het Lid het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen (en het lidmaatschap niet is gebruikt) af te zien van het lidmaatschap door dit schriftelijk mede te delen. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap niet gebruikt in die periode dan is deze herroeping kosteloos.
  • Tenzij er sprake is van de situatie zoals beschreven in artikel 3.3, is een Lid lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en gaat de SEPA automatische incasso vanaf dat moment van start.
  • Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van Speijers Sports, kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.
  • Speijers Sports behoudt zich het recht voor om een inschrijving te weigeren.
  • Tijdens het eerste bezoek aan Speijers Sports ontvangt het Lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs een persoonsgebonden inlogsleutel die bij ieder bezoek dient te worden gebruikt. Uitsluitend met gebruik van een werkende inlogsleutel wordt toegang verleend tot de sportschool. Bij het verliezen of beschadigen van een sleutel worden de kosten van een nieuwe sleutel, ongeacht de reden voor het zoek raken, in rekening gebracht (€9,95) via SEPA automatische incasso of eventueel via pinbetaling in de vestiging.
  • Bij inschrijving dient het Lid direct de eenmalige inschrijfkosten à €24,95 en borg voor de inlogsleutel à € 9,95 te voldoen

Artikel 6. Termijn en betaling

 • Een overeenkomst bij Speijers Sports wordt aangegaan voor de duur en vorm zoals aangegeven bij inschrijving, bestaande uit een overeenkomst met een contractduur van minimaal 1 jaar vanaf de ingangsdatum welke in één keer vooruit kan worden betaald of in maandelijkse termijnen kan worden voldaan, dan wel een maandelijkse opzegbare overeenkomst. Een jaarabonnement zal, na afloop van het jaar, automatisch worden omgezet in een maandelijks opzegbaar abonnement.
 • Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum, zodat het Lid een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Speijers Sports, is het Lid over deze dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
 • Speijers Sports behoudt zich het recht voor om inschrijfgeld in rekening te brengen conform de voorwaarden en condities zoals deze voor elke lidmaatschapsvorm zijn vastgesteld.
 • Met uitzondering van met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven te vinden op www.speijerssports.nlof bij de balie van Speijers Sports op te vragen.
 • Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
 • Betaling van het lidmaatschap dient bij een overeenkomst waarbij is gekozen voor jaarbetaling te geschieden per jaar vooruit via SEPA automatische incasso. Dit is ook het geval indien deze overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd. Een Lid, zijnde een natuurlijk persoon, kan bij aanvang van het lidmaatschap ook kiezen voor een overeenkomst voor een jaar met termijnbetaling. Termijnbetaling is uitsluitend mogelijk per maand vooruit via SEPA automatische incasso tegen een meerprijs van €2,00- per maand.
 • Het Lid machtigt Speijers Sports door ondertekening van de overeenkomst tot automatisch incasso in geval van aankoop van merchandise en/of maaltijden en/of dranken door het lid.
 • Enkel de maandelijks opzegbare overeenkomst kan ook door middel van pin betaling of contante betaling worden voldaan.
 • Bij niet tijdige ontvangst door Speijers Sports van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook ( stornering, onvoldoende saldo etc.) wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien het Lid, ook na in gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. Speijers Sports is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te geven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd ( zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.
 • Een Speijers Sports sleutel wordt geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien het Lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan Speijers Sports de overeenkomst met direct ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staan, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd ( zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, ineens en direct bij het Lid te ( laten) incasseren.
 • Speijers Sports behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari met maximaal 5% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
 • Indien het Lid geen gebruik maakt van de overeenkomst vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.
 • Indien het Lid naar de beoordeling van Speijers Sports aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen en door middel van een medische schriftelijke verklaring, blijvend geen gebruik kan worden gemaakt van de overeenkomst, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving.

Artikel 7. Prijs en prijswijzigingen

 • Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.
 • De Ondernemer maakt eventuele prijsverhogingen 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend.
 • In het geval van een prijsverhoging, heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door Ondernemer te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.
 • De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging, tenzij een dergelijke prijsverhoging door Ondernemer bekend wordt gemaakt binnen 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst. In dat laatste geval heeft Consument tot 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst het recht tot ontbinding. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

Artikel 8. Lessen en openingstijden

 • Het lid is verplicht kennis te nemen van de huisregels en deze na te leven.
 • Het lid dient lichamelijke veranderingen, vormen van pijn en onbehagen en andere medische indicaties vooraf, of gelijk na constatering tijdens de training, bij de trainer te melden.
 • Speijers Sports is gerechtigd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen, zonder recht op restitutie of compensatie. De aanpassingen zullen tijdig bekend worden gemaakt.
 • Speijers Sports behoudt zich het recht voor om lessen uit te stellen c.q. af te gelasten in verband met een naar het oordeel van Speijers Sports te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte van de trainer of enige vorm van overmacht, zonder recht op restitutie.
 • Afspraken dienen uiterlijk 4 uur van tevoren geannuleerd te worden. Wanneer een afspraak korter dan 4 uur van tevoren wordt geannuleerd, zal deze afspraak volledig in rekening worden gebracht. Indien het Lid herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt is Speijers Sports gerechtigd reserveringen te weigeren zonder gehouden te zijn tot enig vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. (Gedeeltelijke) restitutie van het betaalde bedrag vindt in dit geval nimmer plaats.Rebelfit: Als er wel wordt geboekt voor een training, maar komt niet opdagen dan wordt er een boete van €1 in rekening gebracht voor het bezet houden van een plek.

Artikel 9. Duur en beëindiging lidmaatschap

 • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt een lidmaatschap aangegaan voor onbepaalde tijd.

Indien het lidmaatschap uitdrukkelijk wordt aangegaan voor een bepaalde tijd, zal deze bepaalde tijd nimmer meer dan twaalf maanden bedragen indien de wederpartij een consument is.

 • Beëindiging van een lidmaatschap kan enkel schriftelijk geschieden door opzegging per ingevuld uitschrijfformulier ingevuld aan de balie of ingevuld opsturen naar Speijers Sports, Aalsterveld 70 A, 6641 SE Beuningen of per e-mail (info@speijerssports.nl) onder vermelding van voor-en achternaam en handtekening.
 • Speijers Sports behoudt zich het recht voor om bij ernstige overtreding of schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag of in geval van wanprestatie, ter exclusieve beoordeling van Speijers Sports, de wederpartij de toegang tot Speijers Sports te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.
 • Opschorting van het lidmaatschap door het Lid om welke reden dan ook is niet toegestaan.

Artikel 10. Persoonsgegevens

 • Speijers Sports verwerkt de persoonsgegevens van de wederpartij binnen de kaders van de toepasselijke weten regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.2 Het Lid kan schriftelijk een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens indienen. Speijers Sports zal hier binnen 4 weken op reageren.
 • De privacyverklaring en het privacybeleid van Speijers Sports is te vinden op de website en kan op verzoek worden toegestuurd.

Artikel 11. Klachten

 • In geval van klachten met betrekking tot Speijers Sports tijdens het trainen dient het Lid zich te wenden tot de leiding van Speijers Sports of de aanwezige instructeur.
 • Overige klachten dienen schriftelijk bij de leiding van Speijers Sports te worden ingediend. Speijers Sports zal hier binnen een week op reageren.
 • Indien de klacht betrekking heeft op een overeenkomst op afstand en de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 • Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten die deel uitmaken van Speijers Sports, ( in het bijzonder het hoge powerrack en de kickboksring) alsmede het gebruik van alle apparatuur is geheel voor eigen risico van het lid.
 • Speijers Sports verleent zijn diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Voor zover de aard of strekking van de overeenkomst daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Speijers Sports zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan hij niet instaan voor het behalen van de resultaten die de wederpartij met het aangaan van de overeenkomst beoogde te behalen.
 • Speijers Sports en haar werknemers, en/of hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid.
 • Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Speijers Sports gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Speijers Sports onder die bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van Speijers Sports beperkt tot het door hen in rekening gebrachte honorarium.
 • Het lid wordt aansprakelijk gehouden voor schade die hij of zij toebrengt aan derden door schuld of opzet, daaronder begrepen een nalaten, aan de apparatuur van Speijers Sports of aan andere eigendommen en/of gebruiksvoorwerpen van Speijers Sports en derden.
 • Het Lid is gehouden zijn eigendommen op te bergen in een kluisje. Speijers Sports aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal en/of beschadiging van goederen en eigendommen van leden.
 • Bij het inschakelen van derden door Speijers Sports, zal zij steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Speijers Sports is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

Artikel 13. Productverkoop

 • Alle door Speijers Sports geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 • Speijers Sports levert verkochte producten uitsluitend met garantie voor zover zulks uitdrukkelijk is overeengekomen, met dien verstande dat een door Speijers Sports, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Speijers Sports kunnen doen gelden.
 • Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt eventueel toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) in elk geval indien een gebrek van een product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Speijers Sports dan wel zijn toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Speijers Sports, het aanbrengen van veranderingen aan de producten, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande schriftelijke instemming van Speijers Sports zijn uitgevoerd.

Artikel 14. Intellectuele eigendom

 • Speijers Sports dan wel zijn licentiegevers behouden zich alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door hem gehanteerde werkwijzen en methoden, beschikbaar gestelde inhoud, waaronder maar niet beperkt tot opdrachten, workshops, voedingsplannen, workouts, programmatuur, alsook op de door hen gevoerde beeldmerken en merknamen. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of anderszins te (doen) gebruiken op een wijze die verder gaat dan het gebruik van die goederen zoals de overeenkomst daarin voorziet.

 

Artikel 15. Gebruik elektronische omgeving

 • Speijers Sports dan wel zijn licentiegever is bevoegd om de applicaties tijdelijk buiten gebruik te stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de applicaties. Alle aansprakelijkheid van Speijers Sports dan wel zijn licentiegever in verband met de tijdelijke ontoegankelijkheid, of het niet probleemloos verlopen op enig moment van de applicaties is uitgesloten.

Artikel 16. Geschillen

 • Op de rechtsverhouding tussen Speijers Sports en het Lid is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van Speijers Sports.
 • Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Centraal Gelderland. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst.

Titel

Ga naar de bovenkant