Algemene voorwaarden 2018-02-23T13:21:10+00:00

ALGEMENE VOORWAARDEN 2016

1.Definities
1.1SpeijersSports(KvK Centraal Gelderland 09175902) gevestigd aan Aalsterveld 70A, 6641 SE te Beuningen is een eenmanszaak die tot doel heeft het exploiteren van een sportschool. Daarbij inbegrepen alle activiteiten die onder SpeijersSports worden aangeboden zoals; het uitoefenen of doen uitoefenen van personal training, het adviseren op het gebied van voeding en voedingssupplementen, het verzorgen van rebel fit trainingen en vechtsporten, sportmassage en dansactiviteiten voor zowel dames als heren van alle leeftijden.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Lid: de contractspartij van SpeijersSports. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

2.Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan SpeijersSports, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Een Overeenkomst komt eerst tot stand, nadat de opdracht schriftelijk door SpeijersSports is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan SpeijersSports slechts worden vertegenwoordigd door de eigenaar of de door hem aangewezen medewerkers.

3. Inschrijving en lidmaatschap
3.1 Lid worden van SpeijersSports kan op de volgende manieren:
a. Het papieren inschrijfformulier, tevens Overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij SpeijersSports in te leveren; of
b. De- in geval van Bedrijfsfitness- met de werkgever overeengekomen wijze.
c. Jeugdige leden tot 18 jaar kunnen zich uitsluitend inschrijven met goedkeuring en ondertekening van het inschrijfformulier door de ouder/wettelijk vertegenwoordiger.
3.2 Tenzij er sprake is van de situatie zoals beschreven in artikel 3.3, is een Lid lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en gaat de SEPA automatische incasso vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door SpeijersSports.
3.3 Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van SpeijersSports, kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.
3.4 SpeijersSports behoudt zich het recht voor om een inschrijving te weigeren.
3.5Tijdens het eerste bezoek aan SpeijersSports ontvangt het Lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs een persoonsgebonden inlogsleutel die bij ieder bezoek dient te worden gebruikt. Uitsluitend met gebruik van een werkende inlogsleutel wordt toegang verleend tot de sportschool.Wanneer het Lid niet kan inloggen of de sleutel vergeten is, dient hij/zij zich te melden bij één van de medewerkers van SpeijersSports.
3.6 Bij het verliezen of beschadigen van een sleutel worden de kosten van een nieuwe sleutel, ongeacht de reden voor het zoek raken,in rekening gebracht (€9,95) via SEPA automatische incasso of eventueel via pinbetaling in de vestiging.
3.7Bij inschrijving dient het Lid direct de eenmalige inschrijfkosten à €24,95 en borg voor de inlogsleutel à € 9,95 te voldoen.
3.8 Deze inschrijfkosten blijven onbeperkt geldig na eventuele opzegging.
3.9 Elk lidmaatschap van SpeijersSports is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
3.10 Bij inschrijving heeft het Lid het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen ( en het lidmaatschap niet is gebruikt) af te zien van het lidmaatschap door dit schriftelijk mede te delen. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap niet gebruikt in die periode dan is deze herroeping kosteloos.

Artikel 4: Termijn en Betaling
4.1 Een overeenkomst bij SpeijersSports wordt aangegaan voor de duur en vorm zoals aangegeven bij inschrijving, bestaande uit een overeenkomst met een contractduur van minimaal 1 jaar vanaf de ingangsdatum welke in één keer vooruit kan worden betaald of in maandelijkse termijnen kan worden voldaan, dan wel een maandelijkse opzegbare overeenkomst, iedere overeenkomst met haar eigen specifieke condities en voorwaarden.
Een jaarabonnement zal, na afloop van het jaar, automatisch worden omgezet in een maandelijks opzegbaar abonnement van € 29,95 per maand.
4.2 Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum, zodat het Lid een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van SpeijersSports, is het Lid over deze dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
4.3 SpeijersSports behoudt zich het recht voor om inschrijfgeld in rekening te brengen conform de voorwaarden en condities zoals deze voor elke lidmaatschapsvorm zijn vastgesteld.
Inschrijfgeld dient niet opnieuw te worden voldaan indien een Lid na beëindiging van het lidmaatschap opnieuw Lid wenst te worden.
4.4 Met uitzondering van met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven te vinden op www.speijerssports.nlof bij de balie van SpeijersSports op te vragen.
4.5 Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
4.6 Betaling van het lidmaatschap dient bij een overeenkomst waarbij is gekozen voor jaarbetaling te geschieden per jaar vooruit via SEPA automatische incasso. Dit is ook het geval indien deze overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd. Een Lid, zijnde een natuurlijk persoon, kan bij aanvang van het lidmaatschap ook kiezen voor een overeenkomst voor een jaar met termijnbetaling.
Termijnbetaling is uitsluitend mogelijk per maand vooruit via SEPA automatische incasso tegen een meerprijs van €2,00- per maand.
4. 7 Het Lid machtigt SpeijersSports door ondertekening van de overeenkomst tot automatisch incasso in geval van aankoop van merchandise en/of maaltijden en/of dranken door het lid.
Enkel de maandelijks opzegbare overeenkomst van € 29,95 kan ook door middel van pin betaling of contante betaling worden voldaan.
4.8 Bij niet tijdige ontvangst door SpeijersSports van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook ( stornering, onvoldoende saldo etc.) wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien het Lid, ook na ingebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. SpeijersSports is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te geven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd ( zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.
4.9 Een SpeijersSports sleutel wordt geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien het Lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan SpeijersSports de overeenkomst met direct ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staan, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd ( zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, ineens en direct bij het Lid te ( laten) incasseren.
4.10 SpeijersSports behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari met maximaal 5% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 5%.
Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
4.11 Indien het Lid geen gebruik maakt van de overeenkomst vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.
4.12 Indien het Lid naar de beoordeling van SpeijersSports aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen en door middel van een medische schriftelijke verklaring, blijvend geen gebruik kan worden gemaakt van de overeenkomst, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving.

5. Lessen en openingstijden
5.1 Het Lid is verplicht blessures, operaties, of andere vormen van pijn, onbehagen of abnormale
vermoeidheid voor, tijdens, of na de training te melden, evenals veranderingen in zijn lichamelijke conditie
gedurende de duur van de overeenkomst.
5.2 Het Lid begrijpt dat door fysieke activiteit blessures of andere complicaties kunnen ontstaan, zonder
dat dit nalatigheid van SpeijersSports met zich meebrengt.
5.3 SpeijersSports is gerechtigd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.
5.4 SpeijersSports behoudt zich het recht voor om in vakantieperiodes en op officiële en erkende
feestdagen, zonder recht op restitutie of compensatie, volgens een aangepast rooster te werken dan wel de
sportschool te sluiten. Het aangepaste rooster zal tijdig bekend worden gemaakt.
5.5 SpeijersSports behoudt zich het recht voor om lessen uit te stellen c.q. af te gelasten in verband met een
naar het oordeel van SpeijersSports te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte van de instructeur of
enige vorm van overmacht, zonder recht op restitutie.
5.6 Afspraken dienen uiterlijk 4 uur van tevoren geannuleerd te worden. Wanneer een afspraak korter dan
4 uur van tevoren wordt geannuleerd, zal deze afspraak volledig in rekening worden gebracht.
5.7. Het Lid is bekend met de huisregels die gelden voor SpeijersSports. Het Lid is verplicht om zich tijdens
iedere activiteit met SpeijersSports overeenkomstig de huisregels te gedragen.
5.8 Met het oog op de gezondheid en hygiëne dient het Lid in de zalen schone sportschoenen te dragen,
schone kleding te dragen, een handdoek mee te nemen, en mannen altijd een shirt met mouwen te dragen.
5.9SpeijersSports behoudt zich het recht voor om reserveringen te weigeren en/of de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer het Lid herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of na
herhaaldelijk annuleren de contracttermijn overschrijdt, zonder gehouden te zijn tot enig vorm van
schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. (Gedeeltelijke) restitutie van het
betaalde bedrag vindt in dit geval nimmer plaats.

Artikel 6: Verboden middelen
6.1 Het is niet toegestaan om alcohol, drugs of prestatie bevorderende middelen, van welke aard dan ook,
te gebruiken en/of te verhandelen in en om rondom de sportschool.
6.2 SpeijersSports behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap te ontbinden in geval van overtreding.

Artikel 7: Beëindiging lidmaatschap
7.1 Beëindiging van een lidmaatschap dient te geschieden door opzegging per ingevuld uitschrijfformulier ingevuld aan de balie of ingevuld opsturen naar Speijers Sports, Aalsterveld 70 A, 6641 SE Beuningen of per e-mail (info@speijerssports.nl) onder vermelding van persoonlijke gegevens en handtekening, voor de 23e van de maand met inachtneming van een maand opzegtermijn.
7.2 Opzegging kan nadrukkelijk niet telefonisch geschieden.
7.3 SpeijersSports behoudt zich het recht voor om bij ernstige overtreding of schending van de huisregels
of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag of in geval van wanprestatie, ter exclusieve beoordeling van
SpeijersSports, het Lid de toegang tot SpeijersSports te ontzeggen en het lidmaatschap ( per direct) te
beëindigen.
7.4 Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan.
7.5 Indien het lidmaatschap dat is verlengd voor onbepaalde tijd wordt opgezegd, zal SpeijersSports het
door het Lid teveel vooruitbetaalde bedrag retourneren. Hierbij wordt het verschuldigde tarief voor de
periode in de betreffende betaalperiode tot aan de beëindiging opnieuw berekend naar het bedrag dat voor
die periode verschuldigd zou zijn bij termijnbetaling en komt het financiële voordeel van de jaarbetaling te
vervallen. Het teveel betaalde bedrag wordt geretourneerd.

Artikel 8: Persoonsgegevens
8.1 SpeijersSports verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke weten
regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet
bescherming persoonsgegevens.
8.2 Het lid, zijnde een natuurlijk persoon, heet een inzage-, correctie-en verzetrecht met betrekking tot de
van hem verwerkte persoonsgegevens. SpeijersSports kan voor een inzage en/of het doorvoeren van
correcties en/of behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het
betreffend Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage,
correctie en verzet richten aan SpeijersSports.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1 Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten die deel
uitmaken van SpeijersSports, ( in het bijzonder het hoge powerrack en de kickboksring) is geheel voor
eigen risico van het lid.
9.2 SpeijersSports en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid.
9.3 Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een
nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn
tot het bedrag of de bedragen waarop de door SpeijersSports gesloten
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het
eigen risico dat SpeijersSports onder die bedrijfssaansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien en voor
zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, of deze
geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van SpeijersSports beperkt tot het door hen in rekening
gebrachte honorarium.
9.4 Het lid wordt aansprakelijk gehouden voor schade die hij of zij toebrengt aan derden door schuld of
opzet, daaronder begrepen een nalaten, aan de apparatuur van Speijers Sports of aan andere eigendommen
en/of gebruiksvoorwerpen van SpeijersSports en derden.
9.5 SpeijersSports aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal en/of beschadiging van
goederen en eigendommen van leden.
9.6 Bij het inschakelen van derden door SpeijersSports, zal zij steeds de nodige zorgvuldigheid in acht
nemen. SpeijersSports is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

Artikel 10: Klachten en huisregels
10.1 In geval van klachten met betrekking tot SpeijersSports dient het Lid zich te wenden tot de leiding van
SpeijersSports of de aanwezige instructeur.
10.2 Het Lid wordt geacht op de hoogte te zijn van deze ‘algemene voorwaarden’ en van de huisregels van
SpeijersSports en hiernaar te handelen. Deze huisregels worden meegegeven aan het Lid bij inschrijving,
zijn te vinden op het informatiebord bij de ingang van de sportschool en op de SpeijersSports website.

11. Geschillen
11.1 Op de rechtsverhouding tussen SpeijersSports en het Lid is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats
van SpeijersSports.
11.2 In geval van verschillen tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en vertalingen
daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.
11.3 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Centraal
Gelderland. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het
tot stand komen van de onderhavige overeenkomst.

12. Overige bepalingen
12.1 SpeijersSports is aangesloten bij de brancheorganisatie Fitvak.
12.2 Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de Huisregels van
SpeijersSports te accepteren en hiernaar te handelen.
12.3 Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen
SpeijersSports en het Lid.