ALGEMENE VOORWAARDEN 2024

Speijers Sports, PT024 & Rebelfit

 

Artikel 1. Definities

1.1 Speijers Sports, PT024 personal training & Rebelfit (KvK Centraal Gelderland 09175902) gevestigd aan Aalsterveld 70A, 6641 SE te Beuningen is een eenmanszaak. Het is een instituut voor sport, recreatie, lichamelijk opvoeding en organiseren van (sport)evenementen.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Lid: de contractspartij van Speijers Sports. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Speijers Sports, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Een Overeenkomst komt eerst tot stand, nadat de opdracht schriftelijk door Speijers Sports is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan Speijers Sports slechts worden vertegenwoordigd door de eigenaar of de door hem aangewezen medewerkers.

 

Artikel 3. Inschrijving en lidmaatschap

3.1 Lid worden van Speijers Sports kan op de volgende manieren:

  1. Het papieren inschrijfformulier, tevens Overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij Speijers Sports in te leveren; of
  2. Via het aanmeldingsformulier aanmelding op de website.
  3. De- in geval van Bedrijfsfitness- met de werkgever overeengekomen wijze.
  4. Jeugdige leden tot 18 jaar kunnen zich uitsluitend inschrijven met goedkeuring en ondertekening van het inschrijfformulier door de ouder/wettelijk vertegenwoordiger.

3.2  Tenzij er sprake is van de situatie zoals beschreven in artikel 3.3, is een Lid lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en gaat de SEPA automatische incasso vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door Speijers Sports.

3.3 Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van Speijers Sports, kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.

3.4 Speijers Sports behoudt zich het recht voor om een inschrijving te weigeren.

3.5 Tijdens het eerste bezoek aan Speijers Sports ontvangt het Lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs een persoonsgebonden QR-code via de Speijers Sports app die bij ieder bezoek dient te worden gebruikt. Uitsluitend met gebruik van een werkende QR-code wordt toegang verleend tot de sportschool. Wanneer het Lid niet kan inloggen, dient hij/zij zich te melden bij één van de medewerkers van Speijers Sports.

3.6 Bij inschrijving dient het Lid direct de eenmalige inschrijfkosten à €24,99 te voldoen.

3.7 Deze inschrijfkosten blijven onbeperkt geldig na eventuele opzegging.

3.8 Elk lidmaatschap van Speijers Sports is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

3.9 Bij inschrijving heeft het Lid het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen (en het lidmaatschap niet is gebruikt) af te zien van het lidmaatschap door dit schriftelijk mede te delen. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap niet gebruikt in die periode dan is deze herroeping kosteloos.

3.10 Inschrijven voor het 24/7 lidmaatschap kan alleen boven de 18 jaar en met minimaal van 3 maanden lidmaatschap. Hiervoor moet je de aparte 24/7 regels en voorwaarden ondertekenen.

Artikel 4: Termijn en betaling

4.1 Een overeenkomst bij Speijers Sports wordt aangegaan voor de duur en vorm zoals aangegeven bij inschrijving, bestaande uit een overeenkomst met een contractduur van minimaal 1 jaar vanaf de ingangsdatum welke in één keer vooruit kan worden betaald of in maandelijkse termijnen kan worden voldaan, dan wel een maandelijkse opzegbare overeenkomst, iedere overeenkomst met haar eigen specifieke condities en voorwaarden. Een jaarabonnement zal, na afloop van het jaar, automatisch worden omgezet in een maandelijks opzegbaar abonnement van € 43,99 per maand voor Fitness, € 68,99 voor Rebelfit.

4.2 Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum, zodat het Lid een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Speijers Sports, is het Lid over deze dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

4.3 Speijers Sports behoudt zich het recht voor om inschrijfgeld in rekening te brengen conform de voorwaarden en condities zoals deze voor elke lidmaatschapsvorm zijn vastgesteld. Inschrijfgeld dient niet opnieuw te worden voldaan indien een Lid na beëindiging van het lidmaatschap opnieuw Lid wenst te worden.

4.4 Met uitzondering van met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven te vinden op www.speijerssports.nl of bij de balie van Speijers Sports op te vragen.

4.5 Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

4.6 Betaling van het lidmaatschap dient bij een overeenkomst waarbij is gekozen voor jaarbetaling te geschieden per jaar vooruit via SEPA automatische incasso. Dit is ook het geval indien deze overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd. Een Lid, zijnde een natuurlijk persoon, kan bij aanvang van het lidmaatschap ook kiezen voor een overeenkomst voor een jaar met termijnbetaling. Termijnbetaling is uitsluitend mogelijk per maand vooruit via SEPA automatische incasso tegen een meerprijs van €3,00- per maand.

4.7 Het Lid machtigt Speijers Sports door ondertekening van de overeenkomst tot automatisch incasso in geval van aankoop van merchandise en/of maaltijden en/of dranken door het lid.

Enkel de maandelijks opzegbare overeenkomst van € 43,99 voor Fitness en € 68,99 voor Rebelfit kan ook door middel van pin betaling of contante betaling worden voldaan.

4.8Bij niet tijdige ontvangst door Speijers Sports van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (stornering, onvoldoende saldo etc.) wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien het Lid, ook na in gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. Speijers Sports is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te geven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.

4.9 Een Speijers Sports QR-toegangscode wordt geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien het Lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan Speijers Sports de overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staan, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, ineens en direct bij het Lid te (laten) incasseren.

4.10 Speijers Sports behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari met maximaal 10% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 10%.

Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

4.11 Indien het Lid geen gebruik maakt van de overeenkomst vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

4.12 Indien het Lid naar de beoordeling van Speijers Sports aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen en door middel van een medische schriftelijke verklaring, blijvend geen gebruik kan worden gemaakt van de overeenkomst, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving.
 

Artikel 5. Groepstraining en openingstijden

5.1 Het Lid is verplicht blessures, operaties, of andere vormen van pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens, of na de training te melden, evenals veranderingen in zijn lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst.

5.2 Het Lid begrijpt dat door fysieke activiteit blessures of andere complicaties kunnen ontstaan, zonder dat dit nalatigheid van Speijers Sports met zich meebrengt.

5.3 Speijers Sports is gerechtigd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.

5.4 Speijers Sports behoudt zich het recht voor om in vakantieperiodes en op officiële en erkende feestdagen, zonder recht op restitutie of compensatie, volgens een aangepast rooster te werken dan wel de sportschool te sluiten. Het aangepaste rooster zal tijdig bekend worden gemaakt.

5.5 Speijers Sports behoudt zich het recht voor om lessen uit te stellen c.q. af te gelasten in verband met een naar het oordeel van Speijers Sports te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte van de instructeur of enige vorm van overmacht, zonder recht op restitutie.

5.6 Afspraken dienen uiterlijk 4 uur van tevoren geannuleerd te worden. Wanneer een afspraak korter dan 4 uur van tevoren wordt geannuleerd, zal deze afspraak volledig in rekening worden gebracht.

5.7 Het Lid is bekend met de huisregels die gelden voor Speijers Sports. Het Lid is verplicht om zich tijdens iedere activiteit met Speijers Sports overeenkomstig de huisregels te gedragen.

5.8 Met het oog op de gezondheid en hygiëne dient het Lid in de zalen schone sportschoenen te dragen, schone kleding te dragen, een handdoek mee te nemen, en mannen altijd een shirt met mouwen te dragen.

5.9 Speijers Sports behoudt zich het recht voor om reserveringen te weigeren en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer het Lid herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of na herhaaldelijk annuleren de contracttermijn overschrijdt, zonder gehouden te zijn tot enig vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. (Gedeeltelijke) restitutie van het betaalde bedrag vindt in dit geval nimmer plaats.

 

Artikel 6: Verboden middelen

6.1 Het is niet toegestaan om alcohol, drugs of prestatie bevorderende middelen, van welke aard dan ook, te gebruiken en/of te verhandelen in en om rondom de sportschool.

6.2 Speijers Sports behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap te ontbinden in geval van overtreding.

 

Artikel 7: Beëindiging lidmaatschap

7.1 Beëindiging van een lidmaatschap dient te geschieden door opzegging per ingevuld uitschrijfformulier ingevuld aan de balie of ingevuld opsturen naar Speijers Sports, Aalsterveld 70 A, 6641 SE Beuningen of per e-mail (office@speijerssports.nl) onder vermelding van persoonlijke gegevens en handtekening, voor de 23e van de maand met inachtneming van een maand opzegtermijn.

7.2 Opzegging kan nadrukkelijk niet telefonisch geschieden.

7.3 Speijers Sports behoudt zich het recht voor om bij ernstige overtreding of schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag of in geval van wanprestatie, ter exclusieve beoordeling van Speijers Sports, het Lid de toegang tot Speijers Sports te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.

7.4 Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan.

7.5 Indien het lidmaatschap dat is verlengd voor onbepaalde tijd wordt opgezegd, zal Speijers Sports het door het Lid teveel vooruitbetaalde bedrag retourneren. Hierbij wordt het verschuldigde tarief voor de periode in de betreffende betaalperiode tot aan de beëindiging opnieuw berekend naar het bedrag dat voor die periode verschuldigd zou zijn bij termijnbetaling en komt het financiële voordeel van de jaarbetaling te vervallen. Het teveel betaalde bedrag wordt geretourneerd.

 

Artikel 8: Persoonsgegevens en privacy

8.1 Speijers Sports verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens.

8.2 Het lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie-en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Speijers Sports kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffend Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Speijers Sports.

8.3 Voor uw veiligheid is er sprake van constante camerabewaking bij Speijers Sports. Hiervoor nemen wij de geldende privacyregels in acht, in het bijzonder artikel 5.1 lid 5 AVG. Door het ondertekenen van de overeenkomst met Speijers Sports, erkent en accepteert het lid dat hij/zij na toegang tot de sportschool onder videotoezicht en opname staat. Videotoezicht is beperkt tot de fitnessruimte en is niet aanwezig in toilet-, kleed- en doucheruimtes. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop wij omgaan met onze camerabewaking verwijzen wij u naar ons ‘Reglement Cameratoezicht.’ Dit reglement treft u aan op onze website en in onze app.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten die deel uitmaken van Speijers Sports, is geheel voor eigen risico van het lid.

9.2 Speijers Sports en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid.

9.3 Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Speijers Sports gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Speijers Sports onder die bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van Speijers Sports beperkt tot het door hen in rekening gebrachte honorarium.

9.4 Het lid wordt aansprakelijk gehouden voor schade die hij of zij toebrengt aan derden door schuld of opzet, daaronder begrepen een nalaten, aan de apparatuur van Speijers Sports of aan andere eigendommen en/of gebruiksvoorwerpen van Speijers Sports en derden.

9.5 Speijers Sports aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal en/of beschadiging van goederen en eigendommen van leden.

9.6 Bij het inschakelen van derden door Speijers Sports, zal zij steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Speijers Sports is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

 

Artikel 10: Klachten en huisregels

10.1 In geval van klachten met betrekking tot Speijers Sports dient het Lid zich te wenden tot de leiding van Speijers Sports of de aanwezige instructeur.

10.2 Het Lid wordt geacht op de hoogte te zijn van deze ‘algemene voorwaarden’ en van de huisregels van Speijers Sports en hiernaar te handelen. Deze huisregels kunnen worden meegegeven aan het Lid bij inschrijving, zijn te vinden op het informatiebord bij de ingang van de sportschool en op de Speijers Sports website.

10.3 Een Lid dat gebruikt maakt van de 24/7-lidmaatschapsuitbreiding en wil trainen tijdens onbemande uren, wordt geacht op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met het document ’24/7 Regels en voorwaarden’ en hiernaar te handelen. Deze regels en voorwaarden worden meegegeven aan het Lid bij inschrijving, en zijn te vinden op de Speijers Sports website.

10.4 Leden onder de 18 jaar dienen te trainen volgens het trainingsschema dat vanuit Speijers Sports wordt uitgelegd.

 

Artikel 11. Geschillen

11.1 Op de rechtsverhouding tussen Speijers Sports en het Lid is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van Speijers Sports.

11.2 In geval van verschillen tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.

11.3 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Centraal Gelderland. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst.

 

Artikel 12. Overige bepalingen

12.1 Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de Huisregels van Speijers Sports te accepteren en hiernaar te handelen.

12.2 Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen Speijers Sports en het Lid.